Kapacitetshöjande åtgärder på järnvägssystemet i Malmö och på Öresundsbroförbindelsen svenska landanslutning

Svedab har till Infrastrukturdepartementet skickat en skrivelse där åtgärder i det befintliga järnvägssystemet kring Malmö har identifierats för att undvika framtida kapacitetsproblem.

Ladda ner skrivelse till Infrastrukturdepartementet