Svedab och miljön

Miljöfrågorna har stått i fokus under hela Öresundsförbindelsens historia. Och de kommer att vara en viktig del av dess framtid.

Svedabs miljöarbete följer de kontrollprogram som utgår från regeringens, miljödomstolens, koncessionsnämndens och vattendomstolens beslut. Kontrollprogrammen för luft, dagvatten och buller har slutrapporterats till myndigheterna.

Öresundsbrokonsortiet arbetar systematiskt med miljöfrågorna i enlighet med ett miljöledningssystem, baserat på ISO 14001. Trots ökande trafikvolymer är utsläppen från vägtrafiken betydligt mindre än den tidigare färjetrafikens. För mer information om konsortiets miljöarbete, se oresundsbron.com

Här kan du läsa mer om vad Svedab står för och hur vi arbetar för ett hållbart företagande Svedab Års- och Hållbarhetsredovisning 2022

Grundvatten

Kontrollprogrammet för avsänkning av grundvatten vid fem brolägen längs Yttre Ringvägen och Öresundsbanan löper vidare.

För att sänka och hålla en konstant vattennivå, har anläggningar för grundvattenavsänkning installerats vid Yttre Ringvägen och Öresundsbanan. Mängden uttaget grundvatten och mängden som återinfiltreras i kalkberget registreras. Utfallet ligger inom de villkor som satts upp. Förutom viss minskad skörd vid brolägena, har ingen påverkan på omgivningen kunnat märkas utanför tillståndsgivna intressen.

Buller
Svedab slutförde 2001 omfattande åtgärder för att uppfylla de provisoriska bullerkrav som beslutats av regeringen. Bland åtgärderna ingick bullerplank och ljudisolerande fönster. Trafiken längs Kontinentalbanan ökade kraftigt när bron öppnade. Persontågen går sedan december 2010 istället genom Citytunneln och därmed har belastningen på Kontinentalbanan minskat. I juni 2008 sammanställde Svedab en prövotidsredovisning till miljödomstolen.

Svedab och social hållbarhet

Våra anläggningar utgör en viktig del i det offentliga rummet och infrastrukturen. Många människor och företag är beroende av funktion, tillgänglighet och säkerhet. Det är den ena parametern i det sociala hållbarhetsarbetet. Den andra är företagandet som sådant. Vi ska agera internt och externt på ett sätt som skapar offentligt förtroende för Svedab, samtidigt som företaget är en ärlig och öppen arbetsgivare för medarbetare och underleverantörer. Att värna om rättsstaten och demokratins värdegrunder är en självklarhet.

Tillgänglighet och säkerhet
Vi värnar om människorna och samhället. Svedabs målsättning är att skapa nöjda kunder genom att erbjuda hög tillgänglighet i våra anläggningar, så att människor och varor kan transporteras dygnet runt. Därför ska väg och järnväg endast stängas av för planerat underhållsarbete. Målet med en säker anläggning innebär nolltolerans mot allvarliga incidenter och olyckor. Nolltolerans för arbetsplatsolyckor gäller även för alla som utför någon form av arbete på och/eller vid anläggningarna.

Sunda affärsmetoder
Svedab ska präglas av sunda affärsmetoder. Konkurrens ska ske på lika villkor, kartellbildningar och otillbörliga ersättningsformer får inte förekomma. Ingen i bolaget får utnyttja sin ställning för personlig eller närståendes vinning, på bolagets, leverantörers eller kunders bekostnad. Genom samarbete med andra företag och relevanta organisationer ska Svedab sprida budskap om hållbart företagande. Svedabs intention är att alla företag som bidrar till verksamheten ska dela bolagets värderingar om hållbart företagande.

Flora och fauna på Pepparholm

I samband med byggnationen av Öresundsförbindelsen byggdes en konstgjord ö. Ön fick namnet Pepparholm eftersom den formar ett tvillingpar med den närbelägna ön Saltholm.

Pepparholm bildar en brygga mellan högbron och sänktunneln och är uppbyggd uteslutande av muddringsmassor från Öresund. Den otillgängliga naturen har bidragit till att flera fågelarter valt att häcka ute på ön. Forskningsinstitut och organisationer från Sverige och Danmark följer hur djurlivet och floran på ön förändras. Det finns nu hundratals djur- och växtarter, flera av dem sällsynta, och varje år observeras nya arter.