Verksamhet

Vision och verklighet
Sverige och Danmark har en vision om en dynamisk Öresundsregion där människor och varor rör sig enkelt över gränserna. Svedab är det svenska ägarbolaget i den koncern som bildades när Öresundsförbindelsen blev verklighet.

Vår dagliga verksamhet består av ekonomisk koncern- och bolagsförvaltning samt drift och underhåll av de svenska landanslutningarna till Öresundsbron. Vi förvaltar också aktivt bolagets låneportfölj på cirka 5 miljarder SEK och utvärderar löpande våra drifts- och underhållsavtal med Trafikverket.

SVEDAB SKA

  • genom aktivt delägarskap Öresundsbrokonsortiet säkra en affärsmässig utveckling av Öresundsbron.
  • utföra drift och underhåll för de svenska  landanslutningarna på ett sätt som garanterar resenärerna en säker transport.
  • säkerställa att de lån som finansierat de svenska landanslutningarna återbetalas senast år 2040.

Organisation

Ulf Lundin
VD

Vd för Arlandabanan Infrastructure AB. Tidigare bl a generaldirektör för Rikstrafiken och Järnvägsstyrelsen samt departementsråd Näringsdepartementet. Fd styrelseledamot i flera statligt ägda bolag och Europeiska Järnvägsbyrån. Samhällsplanerarexamen, Stockholms universitet. VD för Svedab sedan 2011.

Fredrik Liljeqvist
Driftchef

Anställd bland annat på Vägverket och hos Ramböll som projektledare för projekt- och byggadministrativ konsultverksamhet inom anläggning. Civilingenjör väg- och vattenbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola. Verksam hos Svedab sedan 1995.

Boel Hellberg
Ekonomichef

Tidigare arbetat som auktoriserad revisor hos PwC och som redovisningschef på S:t Eriks AB. Civilekonom, Lunds universitet.

Verksam hos Svedab sedan september 2021.

Vår landanläggning består av tre delar

Svedab äger och förvaltar de svenska landanslutningarna till Öresundsbron från Yttre Ringvägen mellan trafikplats Petersborg och Lernacken, samt Öresundsbanan, sträckan mellan Fosieby och Lernacken. Vi äger också, tillsammans med Trafikverket, Kontinentalbanan – sträckan mellan Fosieby och Stockholmsvägen.

Lernacken – Fosieby

En kombinerad motorväg och järnväg fram till Öresundsbron.
Från Öresundsbrons östra landfäste österut till Fosieby, strax norr om Lockarp. Ansluter till Kontinentalbanan i Fosieby och till den Yttre Ringen.

Stockholmsvägen – Fosieby

Utbyggnaden av Kontinentalbanan genom Malmö stad.
Längs befintlig järnväg i nord-sydlig riktning genom Malmö.

Malmö C – Sege å

Ombyggnaden av godsbangården vid Malmö Central.
Från Malmö Central längs Södra Stambanan till Sege å, ca 5 km. Ansluter också till Kontinentalbanan vid Stockholmsvägen.