Ägarstruktur

Svedab är ett statligt ägt aktiebolag som äger Öresundsbrons svenska landanslutningar och 50 procent av Öresundsbrokonsortiet. Den andra hälften ägs av vår danska motsvarighet A/S Øresund. Svedabs styrelseledamöter ingår även i konsortiets styrelse. Svedabs aktier förvaltas av Regeringen (Näringsdepartementet).

Ersättningsrapport 2023
Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 paragraf – 2023
Nomineringsbeslut inför årsstämman 2024
Kallelse årsstämma 2024
Kallelse årsstämma 2024, bilaga 1 – Riktlinjer för ersättning ledande befattningshavare

Ägaranvisning för Svedab
Bolagsordning antagen 27 april 2015
Regeringsprop_199697_161
Regeringsprop_199091_158

Styrelse

Bo Lundgren
Styrelsens ordförande sedan 2016

Styrelseordförande i Lundgren & Hagren AB, Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbankernas Riksförbund, Specialfastigheter AB och Öresundsbrokonsortiet, vice ordförande i Sparbanken Skåne AB.

Född: 1947

Lars Erik Fredriksson
I styrelsen sedan 2019

Bolagsförvaltare Näringsdepartementet. Styrelseordförande i OECD Working Party on State Ownership and Privatisation Practices, styrelseledamot i Arlandabanan Infrastructure AB, EUROFIMA, Statens Bostadsomvandling AB Sbo, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, Svevia AB, Vasallen AB och Öresundsbrokonsortiet.

Född: 1964

Ulrika Hallengren
I styrelsen sedan 2020

Ordförande i Fastighets AB ML4 och Wihlborgs A/S och styrelseledamot i Börssällskapet, Ideon Open AB, Ideon AB, Medeon AB, Sydsvenska industri- och handelskammaren och Öresundsbrokonsortiet samt i ett flertal av Wihlborgs Fastigheter ABs helägda dotterbolag.

Född: 1970

Malin Sundvall
I styrelsen sedan 2017

Chefsjurist LKAB. Styrelseledamot i Arlandabanan Infrastructure AB och Öresundsbrokonsortiet.

Född: 1973

Lars Erik Fredriksson, Ulrika Hallengren, Malin Sundvall, Bo Lundgren

Revisorer

KPMG
Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten ingår i Svedabs årsredovisning.

Svedab följer Svensk kod för bolagsstyrning. Koden utgör en del av regeringens ramverk för ägarförvaltningen.

Koden främsta syfte att stärka förtroendet för de svenska börsbolaget genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrning i dessa bolag. Koden är en norm för god bolagsstyrning och inte tvingande. Ett bolag kan därför välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet. Bolaget ska då öppet redovisa och ange skälen till avvikelse enligt principen “följa eller förklara”.

Svensk kod för bolagsstyrning gällande från 1 januari 2020

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen används för att beskriva ett bolags ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, ur såväl positiv som negativ synvinkel. Det handlar om att mäta, presentera och ta ansvar för vad organisationen uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling, gentemot intressenter både inom och utanför organisationen.

Svedabs hållbarhetsredovisning följer Global Reporting Initiative´s riktlinjer och ses som ett verktyg för att driva arbetet med hållbar utveckling framåt för Svedab och Öresundsbrokonsortiet.

Års- och Hållbarhetsredovisning 2023:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2022:
Online | PDF*

Års- och Hållbarhetsredovisning 2021:
Online
PDF (Automatiskt genererad)

Års- och Hållbarhetsredovisning 2020:
Online
PDF (Automatiskt genererad)

Svedab Hållbarhetsredovisning 2019:
Online
PDF (Automatiskt genererad)

Svedab Hållbarhetsredovisning 2018:
Online
PDF (Automatiskt genererad)

Svedab Hållbarhetsredovisning 2017:
Online
PDF (Automatiskt genererad)

Svedab Hållbarhetsredovisning 2016:
Online
PDF (Automatiskt genererad)

Uppförandekod

Ett hållbart företagande kräver ett socialt ansvarstagande. Vi har därför valt att implementera ISO 26000 som grund för verksamhetsstyrningen.

Svedabs uppförandekod utgörs av riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt. Riktlinjerna ska prägla alla beslut som fattas och på vilket sätt vi bemöter våra intressenter.

Uppförandekod