Det här är Öresundsförbindelsen

Öresundsförbindelsen är den ursprungliga benämningen på högbron, den konstgjorda ön Pepparholm och tunneln samt betalstationen på den svenska sidan. På vardera sida om Öresundsförbindelsen ansluter de svenska respektive danska landanslutningarna. Dessa ägs av Svedab respektive A/S Øresund, bolagen som gemensamt bildat Öresundsbrokonsortiet, som formellt äger Öresundsförbindelsen. Öresundsförbindelsens officiella namn är Øresundsbron, en språklig konstruktion av svenska och danska.

  1. En 7 845 meter lång bro mellan Lernacken söder om Malmö och Pepparholm. Högbrodelen är världens längsta snedkabelbro för både motorväg och järnväg. Högsta punkt: 200 meter.
  2. Den 4 055 meter långa ön Pepparholm, som binder samman bron och tunneln.
  3. En 3 510 meter lång sänktunnel mellan den konstgjorda ön Pepparholm och en konstgjord halvö vid Kastrup i Danmark.

Öresundsförbindelsen – år för år

2014

Svedab ansökte om nytt miljötillstånd för Kontinentalbanan. Ansökan avser möjlighet att på nytt trafikera Kontinentalbanan med persontrafik.

2013

Mark- och miljödomstolen beslutar om tillstånd för Svedab om grundvattenhöjning vid trafikplats Naffentorp.

2012

Svedabs anläggning utökas med den nya trafikplatsen Naffentorp. Byggnationen är ett samarbete med Trafikverket och Malmö stad.

2011

Biltrafiken över Öresundsbron minskar något medan antalet lastbilar ökar kraftigt för andra året i rad.

2010

Öresundsbron firar 10-års jubileum. Citytunneln invigs. En 17 kilometer lång järnvägsförbindelsen som förbinder Malmö Centralstation med Öresundsbron.

2009

Antalet danska BroPass-kunder överstiger för första gången antalet svenska. Det är den svaga kronan som lockar danskar till Sverige.

2008

Öresundsbron möter under hösten sin första lågkonjunktur och trafikökningarna avstannar även om helårssiffrorna är positiva. Öresundsbron blir korad till ett av Sveriges ståtligaste betongverk i en tävling arrangerad av tidningen Betong.

2007

25 miljoner personer färdas över Öresundsbron. Tre nya växter hittas på Pepparholm, bland annat en sibirisk iris. Totalt har Lunds Botaniska förening noterat 454 växtarter sedan ön blev till. Zoologiska Museet i Köpenhamn har funnit mer än 200 skalbaggar och drygt 300 fjärilar på ön.

2006

Trafikutvecklingen överträffar alla förväntningar. Den regionala trafiken ökar mest. Antalet vägresenärer ökar med 13 procent till 13 miljoner. Tågtrafiken ökar med 17 procent till 7,8 miljoner resenärer. För första gången ökar antalet som tar tåget i snabbare takt än antalet vägresenärer.

2005

Öresundsbron fyller fem år. BroPass introduceras.

2004

Öresundsbrokonsortiet tilldelas kvalitetspriset “Recognised for Excellence” för utmärkt ledning och kvalitetsstyrning. För utmärkelsen står Center for Ledelse i Danmark och Institut för Kvalitetsutveckling i Sverige, som är dansk respektive svensk partner i European Foundation for Quality Management, EFQM.

2003

Öresundsbron belönas med det internationella priset The IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) Outstanding Structure Award. En minnesplakett sätts upp vid brons landfäste på Pepparholm. Prismotiveringen är att Öresundsbron är “ett viktigt infrastrukturprojekt, erkänt för sin nyskapande styrning av planering, design, upphandling och konstruktion”. Det internationella certifieringsinstitutet Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA) tilldelar Öresundsbrokonsortiet ISO 9001-2000-certifiering för god kvalitetsstyrning. Fågelbohyllor sätts upp på fyra av Öresundsbrons pelare. Förhoppningen är att pilgrimsfalkar ska välja hyllorna som häckningsplatser. Bil nr 10 000 000 passerar Öresundsbron. Svedabs kontrollprogramm för dagvatten avslutas då ingen påverkan på omgivande miljö konstaterats.

2001

Miljömyndigheterna i Sverige och Danmark konstaterar att Öresundsbron har klarat de biologiska miljövillkor som slogs fast 1995. Undersökningar visar att anläggningsarbetet i princip inte haft några negativa konsekvenser för Öresunds marina miljö. Öresundsbron stängs för första gången helt för fordonstrafik på grund av hårt väder. Stoppet varar i 94 minuter. Resenär nr 20 000 0000 passerar Öresundsbron.

2000

Öresundsbron invigs den 1 juli. Sveriges kung Carl XVI Gustaf och Danmarks drottning Margarethe II talar vid invigningsceremonin. Vägtrafiken släpps på kl. 23.00. Öresundstågen börjar köra den 2 juli. Dagen innan invigningen lockar evenemanget “Öppen Bro” tusentals människor att cykla, gå eller åka rullskridsko över den ännu oinvigda Öresundsbron. Första Broloppet samlar omkring 80 000 löpare. Halvmaran (21 097,5 meter) sträcker sig över hela Öresundsförbindelsen med målgång i Malmö. Sveriges och Danmarks regeringar kommer överens om ändrade betalnings- och avgiftsvillkor för järnvägstrafiken vilket bland annat ger Skånetrafiken förutsättningar att tillsammans med DSB ta ansvar för Öresundstågen.

1999

Öresundstunnelns 20:e och sista tunnelelement placeras ut i tunnelrännan. Det första av Öresundsbrons fyra pyloner blir färdigt och når sluthöjden 204 meter – då Sveriges högsta byggnadsverk. Den sista brosektionen placeras ut och Öresundsförbindelsens grundkonstruktion är därmed färdig. Den sista biten järnvägsräls fästs på Pepparholm. Den första bilen passerar genom Öresundstunneln. Motorvägen mellan Petersborg och Lockarp öppnas för trafik.

1998

Den första av de åtta högbrosektionerna, som tillverkats av Karlskronavarvet, placeras i brolinjen. Järnvägen Öresundsbanan mellan Köpenhamns Huvudbangård och Köpenhamns flygplats öppnas och de danska landanslutningarna till Öresundsförbindelsen står färdiga. Kontinentalbanan, som ska leda tågtrafiken till Öresundsförbindelsen, invigs. Muddringsarbetena i Öresund avslutas. Svedab och NCC tecknar kontrakt om uppdraget att bygga järnvägen mellan Kontinentalbanan och Öresundsbrons svenska landfäste.

1997

Den första av de två pylonkassunerna bogseras ut till brolinjen och sänks ner i ett 17 meter djupt muddrat schakt på botten av Öresund. Den första av de 51 bropelarna transporteras från Norra Hamnen i Malmö och placeras intill Öresundsbrons landfäste på Lernacken. Det första av de 55 000 ton tunga tunnelelementen bogseras från tunnelfabriken till Drogden och sänks ner i den muddrade tunnelrännan. Öresundsmotorvägen mellan Amager och Köpenhamns flygplats öppnas för trafik. De två första av de 49 brosektionerna till anslutningsbroarna lämnar tillverkaren i spanska Cadiz och transporteras med pråm till Malmö. Svedab tecknar kontrakt med PEAB om att bygga en mil motorväg som ska länka samman brofästet med Yttre Ringvägen. Svedab inleder arbetet med att bygga om och bygga ut Kontinentalbanan.

1996

Sveriges regering ger Svedab tillstånd enligt miljöskyddslagen att bygga om, bygga ut och driva Kontinentalbanan. Gjutningen av Öresundsbrons första pylonkassun påbörjas i Kockums torrdocka i Malmö. Gjutningen av tunnelelementen för Öresundstunneln påbörjas i en specialbyggd fabrik i Köpenhamns norra hamn. Tunnelelementen gjuts i 22-meterssektioner som sammanfogas till 176 meter långa element.

1995

Öresundsbrokonsortiet skriver kontrakt med Øresund Tunnel Contractors om att bygga en sänktunnel med plats för motorväg med två körfält i vardera riktningen och en dubbelspårig järnväg samt en servicetunnel. Kontraktet är värt 3,8 miljarder DKK. Samma dag skrivs kontrakt med Öresund Marine Joint Venture om muddringsarbeten och uppbyggnad av den konstgjorda ön, till ett värde av 1,4 miljarder DKK. Öresundskonsortiet skriver kontrakt med Sundlink Contractors om att bygga högbron och de två anslutningsbroarna i två plan med motorvägen i det övre planet och järnvägen i det undre. Kontraktet är värt 6,3 miljarder DKK. Första spadtaget tas för byggandet av de svenska landanslutningarna.

1994

Sveriges regering beslutar att Öresundsförbindelsen kan etableras på svenskt territorium under förutsättning att vissa miljövillkor uppfylls. Trafikministeriet i Danmark godkänner huvudutformning, linjeförslag och miljövillkor för Öresundsförbindelsen på danskt territorium.

1993

Första spadtaget för de danska landanslutningarna tas. Totalt ska anslutningarna omfatta 9 km motorväg och 18 km järnväg.

1992

Svensk-Danska broförbindelsen Svedab AB bildas i januari. Svedab och dess danska motsvarighet A/S Øresundsforbindelsen (numera A/S Øresund) bildar tillsammans Öresundsbrokonsortiet och undertecknar ett konsortialavtal.

1991

Sveriges och Danmarks regeringar undertecknar den 23 mars ett avtal om en fast förbindelse över Öresund.

Statistik

Öresundsbrons trafikstatistik

Antal bilar, lastbilar, bussar, mc … Länken nedan tar dig direkt till Öresundsbrons trafikstatistik >.