Året i korthet

SVEDAB

Rörelseresultat
Rörelseresultatet blev 7 MSEK lägre jämfört med föregående år. Skillnaden förklaras av projekteringskostnader för nya bullerskärmar längs delar av Kontinentalbanans sträckning genom Malmö.

Resultat före skatt
Resultatandelen i konsortiet blev 152 MSEK lägre jämfört med föregående år. Konsortiets intäkter liksom rörelseresultatet ökade medan finansnettot försämrades, vilket i huvudsak förklaras av en realiserad negativ effekt på indexrelaterade instrument. Indexrelaterade instrument med kortare löptid har förtidsinlösts och ersatts med icke indexrelaterade instrument med längre löptid, som ett led i att anpassa skuldportföljden till konsortiets utdelningspolicy och längre återbetalningstid för lånen.

Årets resultat
Årets resultat blev 123 MSEK lägre jämfört med föregående år på grund av att resultatandelen i konsortiet blev lägre.

MSEK om inget annat anges 
Nyckeltal 2018 2017
Intäkter 12 11
Rörelseresultat -70 -63
Resultatandel i Öresundsbrokonsortiet 559 711
Resultat från övriga finansiella poster -42 -45
Resultat före skatt 447 603
Årets resultat 347 470
Eget kapital 996 1 378
Räntebärande nettoskuld 3 124 3 005
Genomsnittlig finansieringskostnad 1,4 1,5

ÖRESUNDSBROKONSORTIET

Rörelseresultat
Intäkterna ökade med 28 MDKK, 2 procent, medan driftskostnader ökade marginellt, vilket sammantaget ledde till att rörelseresultatet förbättrades med 24 MDKK. Dygnstrafiken låg på ungefär samma nivå som föregående år.

Årets resultat
Ett lägre finansnetto jämfört med föregående år ledde till att rörelseresultat blev 86 MDKK lägre jämfört samma period.

MDKK om inget annat anges
Nyckeltal* 2018 2017
Intäkter 1 956 1 928
Omsätttningsökning 2 3
Rörelseresultat 1 413 1 389
Finansnetto -31 79
(varav värdeförändring) (+178) (+398)
 Årets resultat 1 382 1 468
Öresundsbron 15 068 15 277
Räntebärande nettoskuld (uppl anskaffningsvärde) 12 264 13 811
Vägfordon per dygn 20 554 20 631
*IFRS om inget annat anges)

Finansiering

De svenska landanslutningarna kostade drygt 3 miljarder kronor att bygga och finansierades genom lån i Riksgälden. Den löpande driften finansieras också genom upplåning hos Riksgälden. Lånen ska amorteras med hjälp av medel som Öresundsbron genererar. Ägarna gjorde sitt första uttag ur konsortiet under 2018. Svedab lånebehov kommer då att dämpas och skuldkurvan vänder. Målsättningen är att lånen ska vara återbetalda senast år 2040. Aktuella prognoser visar att Svedab kommer att kunna vara skuldfritt före 2030.

Förväntad återbetalning av lånen för de svenska landanslutningarna

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – september 2020:
Online | PDF*

Tidigare rapporter:

Delårsrapport januari – juni 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2020:
Online | PDF*

Årsredovisning 2019:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2019:
Online | PDF*

Kvartalsrapport januari – september 2019:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2019:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2019:
Online | PDF*

Svedab årsredovisning 2018:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2018:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – september 2018:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online | PDF*

Övriga rapporter

Svedab Hållbarhetsredovisning 2019:
Online
PDF*

Denna pdf är automatgenererad och stämmer innehållsmässigt med den digitala hållbarhetsredovisningen. Den följer den digitala layouten och har därför vissa begränsningar vid utskrift.

Tidigare rapporter

Delårsrapport januari – september 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – juni 2020:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2020:
Online | PDF*

Årsredovisning 2019:
Online | PDF*

Bokslutskommuniké 2019:
Online | PDF*

Kvartalsrapport januari – september 2019:
Online | PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2019:
Online | PDF*

Delårsrapport januari – mars 2019:
Online | PDF*

Svedab årsredovisning 2018:
Online
PDF*

Bokslutskommuniké 2018:
Online
PDF*

Delårsrapport januari – september 2018:
Online
PDF*

Halvårsrapport januari – juni 2018:
Online
PDF*

Delårsrapport januari – mars 2018:
Online
PDF*

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – mars 2020 30 april 2020
Delårsrapport januari – juni 2020 14 augusti 2020
Delårsrapport januari – september 2020 30 oktober 2020
Bokslutskommuniké 2020 15 februari 2021

Ladda hem rapporter under finansiella rapporter >