Svedab lämnar remissyttrande

Svedab har i ett remissyttrande framfört sin ståndpunkt avseende delar av promemorian Fi2017/02752/S1
Nya skatteregler för företagssektorn.

Remissvar nya skatteregler