Länsstyrelsen begär komplettering

Länsstyrelsen har begärt en omfattande komplettering av Svedabs och Trafikverkets ansökan om nytt tillstånd för nuvarande och utökad järnvägstrafik på Kontinentalbanan. Begäran om komplettering omfattar 25 punkter där många punkter avser den trafik som redan omfattas av nu gällande tillstånd.
Länsstyrelsen vill också att inkomna yttranden från remissinstanser ska bemötas av Svedab/Trafikverket.

LST 150212