Kontinentalbanan – Överklagan av dom

Trafikverket och Svedab har överklagat Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-07-08 och yrkar att Högsta domstolen upphäver föreskrivna villkor.

Överklagande av dom