Komplettering av ansökan

Trafikverket och Svedab har på begäran av Länsstyrelsen i Skåne kompletterat sin ansökan om persontrafik på Kontinentalbanan samt bemött yttranden från remissinstanser. Kompletteringen innehåller svar och förtydliganden på 25 frågor som ställts av Länsstyrelsen. Det kan noteras att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Miljöförvaltningen i Malmö och Region Skåne har ansett att den ursprungliga ansökan inte behövdes kompletteras. Länsstyrelsen beräknas fatta sitt beslut sex månader efter det att ansökan anses vara komplett.